PRIVACYREGLEMENT

0174-516598

De nieuwe wet AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Wat betekent dit voor U en voor ons als fysiotherapiepraktijk?

Fysiotherapie ‘Maasdijk’ gaat zorgvuldig met uw persoons en medische gegevens om (hierna: gegevens). In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens:

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten:
U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan zoals NAW-gegevens en behandelgegevens.

Het doel van de verwerking van uw persoons- en medische gegevens is om u als patiënt passende zorg te kunnen verlenen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Wij ontvangen gegevens van U, de huisarts of andere medische specialisten. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen zoals:

  • de gegevens worden opgeslagen binnen ons beveiligde administratiesysteem;
  • de gegevens worden veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte;
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
  • we hebben duidelijke afspraken -zoals bijv. een verwerkersovereenkomst- met de partijen waarmee wij (digitaal) administratieve en/of financiële gegevens uitwisselen;
  • we pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van gegevens als daar aanleiding toe is;
  • wij maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • alle medewerkers hebben een verplichting om uw gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen (geheimhouding);
    onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Behalve de fysiotherapeute die U behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in onze registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere fysiotherapeut(en) en de administratieve medewerker in de praktijk en eventuele waarnemers en/of stagiaires.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Nadat de cliënt behandeld is, archiveren wij de gegevens zodanig dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De wettelijke grondslag is minimaal 15 jaar.

Rechten omtrent uw gegevens:
Recht op inzage: U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd, in te zien. De (samenvatting van) gegevens kunt u bij ons opvragen zodat wij die aan u kunnen verstrekken.
Recht op dataportabiliteit: voorgaand punt is bijvoorbeeld ook bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer de informatie voor uw eigen dossier nodig is. Indien nodig kunnen wij u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Recht op correctie/rectificatie en aanvulling: mocht U van mening zijn dat uw gegevens onjuist zijn vastgelegd, dan kunt u de behandelende fysiotherapeut€ verzoeken deze te wijzigen.
Recht op vergetelheid/verwijdering: U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen redelijk termijn (bijv. drie maanden) moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de gegevensverwerking.

Verstrekking aan derden:
Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
Als externe organisaties zoals advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijk toestemming voor is gegeven door de cliënt.

Wij kunnen gevraagd worden (anonieme) gegevens te verstrekken voor de Fysio Prestatie Monitor FPM. Een onafhankelijke organisatie kan daarvoor (online) enquêtes afnemen na een behandelperiode over patiëntervaringen met fysiotherapie. Dit is een voorwaarde in het contract met zorgverzekeraars. Een cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wil deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Wanneer het voor enig onderzoek van belang is dat gegevens tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Overige:

Indien u van mening bent dat onze praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat vragen wij U dit kenbaar te maken aan Y. van der Giessen – Meijerink. Dan kunnen wij daar in overleg met U actie op ondernemen.

Onze website fysiotherapiemaasdijk.nl gebruiken wij niet voor persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Bel nu
Route